ŽYGIO TAISYKLĖS LKKSS žygio "Klaipėdos krašto sukilimui paminėti" tikslas – plėtoti glaudesnį Lietuvos Respublikos karių ir civilių bendradarbiavimą, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, puoselėti kultūros, istorines tradicijas, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių žygis, skirtas Klaipėdos krašto sukilimui atminti, (toliau - žygis) organizuojamas kiekvienais metais naktį iš sausio 14 į sausio 15 dieną. Žygis yra nekomercinis renginys, kuris kiekvienais metais įtraukiamas į Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos skyriaus veiklos planus. Žygio programą tvirtina LKKSS Klaipėdos skyriaus valdyba. Žygyje gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių kariai, civiliai nuo 16 metų. Žygyje galima dalyvauti grupės sudėtyje. Įveikdami maršrutą, žygio dalyviai ir jų grupės nesivaržo. Žygio organizacinis komitetas neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus ir sveikatą (sveikatą rekomenduojama pasitikrinti prieš žygį. ORGANIZAVIMAS, VADOVAVIMAS Žygį organizuoja LKKSS Klaipėdos skyrius. LKKSS Klaipėdos skyriaus valdybos sprendimu sudaromas žygio organizacinis komitetas (toliau - komitetas), kuris atsakingas už žygio organizavimą. REGISTRACIJA Žygio dalyviai registruojami pagal pateiktas registracijos formas. Registracijos laikas nurodomas žygio programoje. MAITINIMAS Žygio dalyviai vieną kartą žygio metu bus vaišinami kareiviška koše ir arbata, papildomu maistu žygeiviai apsirūpina savarankiškai. KONTROLĖ Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis: "KONTROLĖ" Iš individualių dalyvių registracijos vietoje sudaromos grupės, paskiriant grupės vadovą. Dalyvių grupės vadovas registracijos vietoje iš komiteto turi pasiimti grupės kontrolinę kortelę.
Žygio grupių vadai turi užtikrinti, kad grupės narių skaičius, pažymėtas toje kortelėje, atitiktų grupės sudėtį prieš žygį. Jeigu yra neatitikimų, jie turi būti ištaisomi prieš startą. Žygį galima pradėti tik pažymėjus šią kortelę starto punkte. Kontrolės punktuose ir finiše registruojamos žygio grupės privalo būti visos sudėties. Neatitikimai turi būti ištaisomi kontrolės punkte, t. y. į grupės kontrolinę kortelę įrašomi dalyvių, pasitraukusių iš žygio, vardai ir pavardės. ATSTUMAI Žygio atstumas apie 25 km. KOMANDOS, GRUPĖS IR ŽYGIO DALYVIAI Komandos sudėtis: - komandos vadovas; - žygio dalyviai . Komandos vadovas - palaiko ryšį tarp komandos ir komiteto. Vadovas atsakingas už: - informacijos, susijusios su komanda, teikimą laiku; - pagalbą komitetui, savo komandos administravimo klausimų sprendimą; - tinkamą komiteto viršininko nurodymų ir taisyklių vykdymą; - komandos drausmę; - užtikrinti, kad žygio dalyviai, eidami keliais, laikytųsi kelių eismo taisyklių; - rūpintis grupės saugumu visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose. - tvarką ir švarą stovyklos teritorijoje, kuria naudojasi komanda. Žygio dalyvis privalo: - laikytis žygio taisyklių; - eidamas keliais, laikytis kelių eismo taisyklių; - saugoti savo asmeninius daiktus; - informuoti vadovą apie pasitraukimą iš žygio. Žygio dalyvis, susižeidęs ar sutrikus sveikatai, turi teisę kreiptis į medikus. DRAUDIMAI Žygio metu draudžiama: - naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti; - skleisti politinę propagandą; - pažeidinėti viešąją tvarką; - pažeidinėti kelių eismo taisykles; - šiukšlinti stovyklų teritorijoje, poilsio vietose, žygio maršrute; - vartoti alkoholinius gėrimus. REIKALAVIMAI Pageidautina, kad kariai dėvėtų tvarkingą karinę uniformą, atitinkančią uniformos dėvėjimo taisykles. Civiliams būtina dėvėti tvarkingą sporto ar civilinę aprangą. Visi žygio dalyviai privalo turėti žibintuvėlį ir atšvaitus ant rūbų. Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis. FINANSAI Žygis finansuojamas dalyvių bei žygio rėmėjų lėšomis. Žygio dalyviai apmoka medalių gamybos išlaidas. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu. Šių taisyklių papildymo ir pakeitimo iniciatyvos teisę turi LKKSS Klaipėdos skyrius. Šias taisykles tvirtina, papildo ir pakeičia LKKSS Klaipėdos skyriaus valdyba. SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS VISI DALYVIAI PRIVALO SUSIPAŽINTI. GRUPĖS VYRESNYSIS STARTO VIETOJE PATEIKIA DALYVIŲ SĄRAŠĄ SU PARAŠAIS, PATVIRTINANČIAIS SUSIPAŽINIMĄ SU TAISYKLĖMIS.
toliau toliau
NAKTIES ŽYGIS KLAIPĖDOS KRAŠTO SUKILIMUI PAMINĖTI
atgal atgal Žygio taisyklės Žygio taisyklės Žygio medalis Žygio medalis